Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden TRPPRZ

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Bedrijfsgegevens

Artikel 3: Toepasselijkheid

Artikel 4: Het Aanbod

Artikel 5: De Overeenkomst

Artikel 6: Herroepingsrecht

6.1 Bij Levering Van Producten

6.2 Bij Levering Van Diensten

6.3 Kosten In Geval Van Herroeping

6.4 Uitsluiting Herroepingsrecht

6.5 Modelformulier Herroeping

Artikel 7: De Prijs

Artikel 8: Conformiteit En Garantie

Artikel 9: Levering En Uitvoering

Artikel 10: Duurtransacties: Duur, Opzegging En Verlenging

10.1 Opzegging

10.2 Verlenging

10.3 Duur

Artikel 11: Betaling

Artikel 12: Klachtenregeling

Artikel 13: Opiumwet

13.1 Maximaal 25 Wietzaden Per Klant

13.2 Assortiment Enkel Voor Hobby

Artikel 14: Legaliteit

14.1 Minimaal 18 Jaar

Artikel 15: Producten

Artikel 16: Geschillen

Artikel 17: Aanvullende Of Afwijkende Bepalingen

Artikel 18: Akkoord Met Algemene Voorwaarden


ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijaf te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

ARTIKEL 2 - BEDRIJFSGEGEVENS

Telefoon / Whatsapp: + 31 (0)6 13 522 686

Contact / E-mail:
info@trpprz.com

Facebook
Instagram

Bereikbaar:

Maandag t/m Vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

 

Winkelbezoek NIET mogelijk
Groenedijk 62
3544 AB Utrecht
Nederland

 

Bankgegevens

  

IBAN: NL02KNAB 0401 7208 10
Bank BIC: KNABNL2H

Bedrijfsgegevens

 

KVK: 77855019
BTW: NL003250613B47

TRPPRZ is (nog) niet aangesloten bij:

 

VLOS - Nederlandse vereniging Smartshops. Door overheid erkende branchevereniging voor (online) smartshops.

  

KiyOh - Onafhankelijke klantbeoordelingen. We vinden de mening van onze klanten erg belangrijk.

 

CAN - Cannabinoïden Adviesbureau Nederland, staat voor kwaliteit, legaliteit & deskundigheid.

WebwinkelKeur - WebwinkelKeur staat voor betrouwbare klantvriendelijke webwinkels.

 

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW, exclusief verzend- en evt. betaalkosten;
 • De eventuele kosten van verzending;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

6.1 Bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 1, 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn.

6.2 Bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

6.4 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Voor losse kranten en tijdschriften;
 • Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • Betreffende weddenschappen en loterijen.

6.5 Modelformulier herroeping

Het modelformulier voor herroeping is op te vragen via de retourpagina.

ARTIKEL 7 - DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 8 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Voor alle producten die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een product in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een product ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het product doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.
 2. Als u een product ter reparatie stuurt, ontvangt u geen vervangend artikel. Wij doen ons uiterste best om uw product binnen de gestelde reparatietermijn gerepareerd aan u terug te sturen.
 3. Je klacht over een defect product is gegrond, waardoor het in aanmerking komt voor reparatie, indien het defect niet veroorzaakt is door: beschadiging door opzet of nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud, normale slijtage en/of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Onderdelen van glas vallen niet onder de garantie.
 4. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 5. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 6. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 7. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 8. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 9 - LEVERING EN UITVOERING

 1. De levering wordt verzonden nadat de betaling is ontvangen (binnen 1 werkdag na ontvangen betaling). De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant TRPPRZ schriftelijk ingebreke te stellen.
 2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. TRPPRZ levert pas uit na ontvangst van betaling bij vooruitbetaling, tenzij voor een rembourszending of betaling op rekening is gekozen. TRPPRZ behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 5 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 7. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting TRPPRZ gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

ARTIKEL 10 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

10.1 Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

10.2 Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

10.3 Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 11 - BETALING

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 12 - KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 13 - OPIUMWET (GROWSHOP-WET)

13.1 Maximaal 25 wietzaden per klant
TRPPRZ levert wietzaden uitsluitend aan hobbytelers en/of verzamelaars;
Indien uit bestelling(en) blijkt dat er aanleiding is voor enige vorm van beroepsmatige teelt zullen deze worden geannuleerd of aangepast;
Per bestelling worden maximaal 25 wietzaden verstuurd. De minimale periode tot de volgende aankoop van het maximum aantal wietzaden is 3 maanden;
Wietzaden zijn uitgezonderd van Lijst 2 van de Opiumwet.

13.2 Assortiment enkel voor hobby

Ons gehele productassortiment is aangepast aan de huidige Opiumwet, ook wel Growshopwet genoemd. Wij verkopen uitsluitend voor eigen gebruik, aankopen voor grootschalige of beroepsmatige teelt worden geweigerd. Wij verkopen enkel en alleen producten voor de kleinschalige hobbymatige thuisteler in kleine aantallen. Dit betekent uitsluitend kleine hoeveelheden, volumes en toegestane producten die niet op de lijst indicatoren van bijlage 1 “Aanwijzing Opiumwet” staan. Het is niet toegestaan om in een kortere periode meerdere aankopen te doen.

Als u toch grote aantallen of volumes besteld dan zal de bestelling alsnog door ons geannuleerd of aangepast worden. Indien wij het vermoeden hebben dat de intentie bestaat om over te gaan tot illegaal gebruik van onze producten, dan zullen we de aankoop weigeren.

ARTIKEL 14 - LEGALITEIT

TRPPRZ is gevestigd in Nederland en zal de regels van de Nederlandse wet volgen. In sommige landen of staten is het verboden om sommige producten te importeren, in voorraad te nemen en in bezit hebben. Als u bepaalde producten wilt bestellen controleer dan uw lokale (douane) regels en wetten. TRPPRZ accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het overtreden van de lokale (douane) regels en wetten. We versturen onze producten met de inachtneming dat ze niet in strijdigheid met wet zullen worden gebruikt door derden. TRPPRZ wil niemand aanzetten tot het overtreden van de wet. We willen met zekerheid stellen dat een ieder die onze producten koopt zelf aansprakelijk is voor hun toekomstige acties. TRPPRZ accepteert geen enkele aansprakelijkheid wat dit betreft.

TRPPRZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schades door verkeerd of onwettig gebruik van de gekochte producten. TRPPRZ kan tevens niet verantwoordelijk worden gesteld als de bestelde producten ingenomen zijn door de douane doordat de regels of wetten van uw land of staat zijn overtreden. In dat geval kunt u geen terugbetaling van uw geld eisen.

14.1 Minimaal 18 jaar

Deze website en onze producten zijn bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Geen verkoop aan minderjarigen, alleen volwassenen! Houd alle producten van TRPPRZ buiten het bereik van kinderen.

ARTIKEL 15 - PRODUCTEN

De aangeboden producten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door TRPPRZ in het aanbod worden genoemd. Op de website en in deze algemene voorwaarden wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

De waarschuwingen voor het gebruik van producten zijn te vinden in de disclaimer voor het desbetreffende product.

15.1 Kratom
Voor onze Kratom producten zijn separate voorwaarden van toepassing. Bij elke bestelling van één van onze Kratom producten zal specifiek worden gevraagd om een extra verificatie ter bewustwording dat deze producten verslavingsgevoelig zijn.
Indien TRPPRZ het vermoeden heeft dat een overdaad aan bestellingen van Kratom producten plaatsvindt op de website zal de klant per e-mail worden benaderd. De inhoud van deze berichten kunnen per klant verschillen, echter zal altijd om een reply worden gevraagd. In het kader van ons beleid met betrekking tot harmreduction kan bij het uitblijven van een reply een klant specifieke orderstop of een limiet op onze kratom producten worden ingesteld. Deze maatregelen lijken strikt, maar zijn puur om onze klanten te beschermen. Wij geven om onze klanten en in geen beding wilt TRPPRZ bijdragen aan eventuele verslavingen.
Over eventueel opgelegde beperkingen kan worden gecorrespondeerd, we gaan graag het gesprek aan om het kratom gebruik te bespreken.

ARTIKEL 16 - GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

ARTIKEL 17 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan TRPPRZ geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 18 - AKKOORD MET ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het gebruik van deze website en het bestellen bij TRPPRZ geeft men aan de volgende voorwaarden te begrijpen en met de voorwaarden akkoord gaan:

Door het gebruik van deze website en het plaatsen van een bestelling bij TRPPRZ verklaar je dat je minstens 18 jaar oud bent. Deze website, met al zijn inhoud, is uitsluitend bestemd voor instemmende volwassenen.

Door het plaatsen van een bestelling bij TRPPRZ aanvaardt je alle verantwoordelijkheden ten aanzien van de legaliteit en rechtmatigheid van de producten die worden verzonden naar je. Alle producten op onze website zijn legaal in Nederland. Maar we kunnen en zullen geen uitspraken over de juridische status van een product in een ander land maken, omdat het onmogelijk is voor ons om gelijke tred te houden met de steeds veranderende wetgeving in elk land. We hebben geen informatie of kunnen geen uitspraken doen over de juridische status van een product in jouw land. De lijst van de landen waarvoor de verzending is beperkt, wordt weergegeven op iedere productpagina, en moet worden beschouwd als niet-limitatief; er kunnen geen claims worden gemaakt op basis van deze informatie. Je aanvaardt de verantwoordelijkheid om uzelf te informeren over uw lokale wetten, import en aangepaste regelgeving voor het bestellen en verklaart hierbij dat de invoer in het land van de bestelde producten legaal is. We willen het illegaal gebruik van onze producten hierbij ook met klem ontmoedigen. Wij raden je sterk aan een advocaat te raadplegen indien je twijfels hebt.

TRPPRZ maakt geen aanspraak dat de informatie en producten op de website, geschikt of legaal zijn buiten Nederland. Alle informatie die door TRPPRZ, via deze website, links naar of van andere websites of door haar medewerkers via de telefoon, e-mail of een andere communicatie wordt verstrekt is puur voor educatieve en informatieve doeleinden. Dit mag nooit worden opgevat als een aanbeveling om een specifieke actie te ondernemen. Gebruik van de informatie voor illegale activiteiten is op eigen risico. TRPPRZ garandeert niet dat de informatie op de website up-to-date of accuraat is.

De website mag niet worden geopend, bekeken of anderszins ontvangen in een land of locatie waar dit beschouwd wordt of kan worden als een schending van de wet of douane regelgeving.