Pagina extra voorwaarden

De klant moet akkoord gaan met deze 7 voorwaarden wanneer hij een bestelling plaatst:

  1. Bestellen is op eigen risico van de klant. Wij verzenden internationaal (naar vele landen in de wereld) maar wij kunnen niet elke wet (+ interpretatie) op elk van onze producten in elk land bijhouden. De klant gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn om de wetten van zijn/haar eigen land te respecteren. Daarom belooft de koper in elke situatie geen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen onze website, ons bedrijf en de mensen die voor ons bedrijf werken.
  2. Wholecelium garandeert dat alle bestellingen die betaald zijn, op een degelijke en discrete manier worden verzonden en verpakt. Wholecelium is echter niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik, de bestelling of de levering van onze artikelen aan of door u. Helaas kunnen douane- of postvoorschriften in het buitenland ingrijpen, waardoor uw zending enkele dagen vertraging oploopt of helemaal niet aankomt. We hebben echter wel hoge slagingspercentages.
  3. Klanten beloven dat ze onze producten niet zullen doorverkopen op een commerciële manier (legaal of niet-legaal). Het doel van de goodies mag enkel persoonlijke verlichting zijn, en om te delen onder vrienden (= toegevoegd sinds maart 2015). Tenzij u een bedrijf bent met een legaal belastingnummer en commerciële ID. Als er enige reden is om aan te nemen dat de bron van de betaling/het geld van de klant van frauduleuze oorsprong is, of de bestemming van onze producten anders zal zijn dan hierboven beschreven, zal dit leiden tot een ontzegging van de service van onze kant plus een terugbetaling.
  4. Wholecelium verkoopt niet aan minderjarigen of aan grote baby's. Wie bestelt, moet minstens 21 jaar oud zijn en in staat en bereid zijn om onze instructies aandachtig te lezen en op te volgen. Door een bestelling te plaatsen, verklaart de klant meerderjarig te zijn. Indien wij reden hebben om aan te nemen dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, kunnen wij genoodzaakt zijn om een kopie van een legitimatiebewijs te vragen.
  5. Wij verzenden nadat de betaling is ontvangen. Wij verzenden 4 keer per week.
  6. Wholecelium's producten & diensten zijn van toepassing op de Nederlandse wetgeving.
  7. De klant belooft de productinformatie op onze website (en elders op het web) te lezen alvorens te bestellen en alvorens de goederen te gebruiken of te verbruiken. Wholecelium ziet het informeren van bezoekers over haar producten als een van haar belangrijkste doelen, maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor ongelukken of schade veroorzaakt aan persoon(en) of goederen, door enig product aan de koper van onze producten. Er kunnen potentiële risico's zijn, naast voordelen, bij het nemen van paddo's. In geval van twijfel, gelieve u te onthouden. 
    Hoewel een groeiend aantal mensen (ook in de academische wereld) gelooft dat paddo's bij verstandig gebruik voordelen kunnen opleveren voor iemands leven, is dit nog geen geaccepteerde opvatting in de reguliere gezondheidszorg. Vandaar dat Wholecelium, zolang onze producten nog controversieel zijn, geen 'officiële' medische claims doet.

Wettigheid van het product

Nederlands recht

Wholecelium is een legaal bedrijf met een fiscaal nummer en een kantoor, net als elk ander serieus bedrijf. Als je in onze webshop bestelt, vindt de verkoop officieel plaats in Nederland, want dat is het land waar het bedrijf is geregistreerd. Wij hebben de Nederlandse wet te respecteren en de Nederlandse wet zal ons terug respecteren. 

Magic Mushroom Grow Kit Wettigheid 

Grow Kits zijn 100% legaal voor ons om te verkopen. Onze kweeksets bevatten geen psilocybine. Het zijn geen paddestoelen - het zijn sporen en mycelium. 

Wettigheid Magic Truffels

Magic Truffels vallen onder geen enkele wet. Ze zijn 100% legaal voor ons om te verkopen. Dit komt omdat de truffel anders is dan de paddestoel en niet voorkomt op de officiële lijst van gecontroleerde stoffen in de Nederlandse Opiumwet. Op grond van de legaliteit is het dus verboden om truffels als illegaal te omschrijven. Dit werd uitdrukkelijk bevestigd door de Nederlandse minister van Volksgezondheid in het parlement op 9 februari 2009. 

Sclerotium Tampenensis of magische truffel is het onderaardse substraat van de paddenstoel Tampanensis. Sclerotium Tampenensis is in Nederland vrij verkrijgbaar. Op 1 december 2008 is bij nieuwe ministeriële regeling de hallucinogene paddenstoel in Nederland strafbaar gesteld. Dit gebeurde door een aanzienlijk aantal specifiek benoemde paddenstoelen op te nemen op de officiële lijsten van gecontroleerde stoffen van de Nederlandse Opiumwet. Een van deze nieuw gecontroleerde paddenstoelen is de Tampanensis. De Magic Truffel zelf is echter geen paddestoel. Het is slechts het onderaardse substraat van de Tampanensis waaruit de paddestoel kan groeien. Deze opvatting wordt bevestigd door wetenschappers als Thom Kuyper, hoogleraar Schimmelecologie en Diversiteit aan de Universiteit Wageningen. De truffel moet onderscheiden worden van de paddenstoel. Daarnaast is het legaliteitsbeginsel fundamenteel voor het strafrecht. Dit beginsel garandeert dat niets een misdrijf is tenzij het duidelijk verboden is in een wet. Bijgevolg mag de rechter die het strafrecht toepast, een strafbepaling nooit extensief interpreteren. Hetzelfde geldt voor de truffel. Omdat de truffel wetenschappelijk onderscheiden is van de paddenstoel en niet expliciet vermeld staat op de officiële lijsten van gecontroleerde stoffen van de Nederlandse Opiumwet, verbiedt het legaliteitsbeginsel deze als illegaal te bestempelen. Dit werd op 9 februari 2009 nog eens uitdrukkelijk bevestigd door de Nederlandse minister van Volksgezondheid in het parlement.

Europees recht

De handelswetgeving van de EU zegt dat als een product legaal is in 1 EU-land, het daarom in feite legaal is in ALLE EU-landen. Dus als ons soort producten door uw regering niet wordt toegestaan: het verbod in uw land is illegaal, niet onze producten. Deze logica volgt uit de jurisprudentie die absint in de EU opnieuw heeft gelegaliseerd. 

Onze producten zijn 100% legaal in Nederland. Er is geen prioriteit voor douanecontrole in EU-landen om te zoeken naar paddo-producten. Gezondheidsrisico's voor paddo's zijn zeer laag, vergeleken met andere drugs zoals alcohol of cocaïne.

 

Internationale verdragen

De truffel of Sclerotium Tampenensis valt evenmin onder enige internationale overeenkomst zoals de Overeenkomst inzake psychotrope stoffen van 1971. Dit verdrag heeft nooit tot doel gehad controle op te leggen over biologische stoffen waaruit psychotrope stoffen kunnen worden verkregen (Commentaar bij het Verdrag inzake psychotrope stoffen, Wenen, 21 februari 1971, Verenigde Naties New York, 1976/CN/7/589, hoofdstuk Voorbehouden, art. 32 PSV (sub 5, blz. 385). Tijdens een conferentie van de Verenigde Naties voor de aanneming van een protocol inzake psychotrope stoffen werd besproken dat psychotrope stoffen kunnen worden aangetroffen in een grote verscheidenheid van levende organismen, waaronder paddestoelen, cactussen, vissen en noten (tiende plenaire vergadering te Wenen op 2 februari 1971, bespreking van artikel 6 van het ontwerp-verdrag, Notulen 1971, Volume II, blz. 38/39). Elke poging om dit te beheersen zou kunnen leiden tot het uitsterven en de vernietiging van een thans onvoorspelbare verscheidenheid van planten en dieren en zou onvoorspelbare gevolgen hebben voor de levensmiddelenwetgeving. De opstellers van het Verdrag inzake psychotrope stoffen waarschuwden juist voor die gevolgen 

Deze interpretatie van het Verdrag wordt nog steeds onderschreven door de INCB. Dit is de International Narcotics Control Board: de waakhond van het drugsbeleid van de Verenigde Naties. Reeds op 13 september 2001 schreef de secretaris van de INCB, Herbert Schaepe, aan de Nederlandse Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg: Zoals u weet, worden paddestoelen die de bovengenoemde stof bevatten verzameld en misbruikt voor hun hallucinogene effecten. Op grond van het internationale recht worden planten (natuurlijk materiaal) die psilocine en psilocybine bevatten momenteel niet gecontroleerd door de Overeenkomst inzake psychotrope stoffen van 1971. Derhalve staan de preparaten van deze planten niet onder internationale controle en vallen zij derhalve onder geen van de artikelen van het Verdrag van 1971. Samenvattend kan worden gesteld dat psilocine en psylocybine weliswaar onder de controle van het Verdrag vallen, maar dat dit niet impliceert dat de planten die deze stoffen van nature bevatten, ook onder de controle van het Verdrag vallen. 

Dit standpunt van het INCB wordt bevestigd in haar laatste verslag van 2010, waarin staat: - hoewel sommige actieve stimulerende of hallucinogene bestanddelen in bepaalde planten worden gecontroleerd uit hoofde van het Verdrag van 1971, worden momenteel geen planten gecontroleerd uit hoofde van dat Verdrag of uit hoofde van het Verdrag van 1988. Ook bereidingen (b.v. afkooksels voor oraal gebruik) op basis van planten die deze werkzame bestanddelen bevatten, staan niet onder internationale controle. (-) Voorbeelden van dergelijke planten of plantaardig materiaal zijn onder meer paddo's (Psilocybe), die psilocybine en psilocine bevatten (Verslag van het Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen voor 2010, E/INCB/2010/1, gepubliceerd op 2 maart 2011, aanbevelingen 284 en 285).

De Nederlandse rechter verwijst in zijn interpretatie van de Nederlandse wetgeving naar het Verdrag inzake psychotrope stoffen. Hierdoor vielen verse paddenstoelen tot 1 december 2008 niet onder de controle van de Nederlandse Drugswet. Voor strafbaarstelling was immers nieuwe nationale wetgeving nodig. Het INCB spreekt zich in haar rapport van 2010 op dezelfde manier uit en beveelt lidstaten die problemen ondervinden met personen die plantaardig materiaal misbruiken omwille van de hallucinogene bestanddelen die het bevat, aan om te overwegen dergelijke planten op nationaal niveau te controleren. Het bezit van dergelijke planten is niet strafbaar, tenzij een voorafgaande wet zulks bepaalt. Het legaliteitsbeginsel is een fundamenteel mensenrecht dat door internationale verdragen wordt beschermd en ook door de Lid-Staten van de Verenigde Naties moet worden geëerbiedigd. Dit houdt in dat hallucinogene paddestoelen legaal zijn, tenzij nationale wetgevers of rechtbanken ze uitdrukkelijk strafbaar hebben gesteld. Hetzelfde geldt voor truffels, die wetenschappelijk van paddestoelen worden onderscheiden. Het Nederlandse voorbeeld toont aan dat het onder controle brengen van een specifieke hallucinogene paddenstoel onder de Drugswet, niet impliceert dat ook het onderaardse substraat van die paddenstoel, de magic truffel, onder die wet valt. Daarom is het raadzaam om in elk land waar je truffels wilt kopen, verkopen of bezitten, zorgvuldig na te gaan of deze expliciet strafbaar zijn gesteld door nationale wetten of andere regelingen. Zolang dit niet het geval is, moet ervan worden uitgegaan dat ze vrij verhandelbaar zijn.